Технически

Нивото на Netflix, поддържано от реклами, ще дойде с доста голяма уловка

Netflix потвърди, че абонаментно ниво, поддържано от реклами, идва на платформата в „ранната част на 2023 г.“ и докато по-рано предполагахме, че въвеждането му ще бъде добро нещо за затихващата услуга за стрийминг, ние започваме да изградете по-подробна – и потенциално тревожна – картина за това как всъщност може да изглежда това ново ниво.

Говорейки като част от интервюто за печалбите на компанията за второто тримесечие (отваря се в нов раздел), съизпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос потвърди, че предстоящото поддържано от реклами ниво на стриймъра няма да включва всеки филм и телевизионно предаване, налични в момента в стандартната версия на Netflix .

„Днес по-голямата част от това, което хората гледат в Netflix, бихме могли да включим в нивото, поддържано от реклами днес“, каза Сарандос. „Има някои неща, които [wouldn’t be included] – за които сме в разговор със студиата – но ако пуснем продукта днес, членовете в рекламното ниво биха [still] има страхотен опит. И ще изчистим малко допълнително съдържание, но със сигурност не цялото.“

Не е напълно ясно дали признанието на Сарандос се отнася до поддържаното от реклами ниво на стриймъра в начален стадий (т.е. първите няколко месеца след пускането) или за неопределено време, но е очевидно, че клиентите на Netflix, които решат да се включат в новия абонаментен пакет, няма да наслаждавайте се на точно същото ниво на достъп до съдържание като тези, които плащат за Netlflix – поне за начало.

„Както казва Тед, можем да стартираме днес без никакви допълнителни права за изчистване на съдържание“, добави финансовият директор на Netflix Спенсър Нойман в същото интервю. „Надяваме се, че можем да допълним това, но ще бъдем дисциплинирани в това, което правим.“

Stranger Things и други продукти, произведени от Netflix, ще бъдат достъпни на поддържаното от реклами ниво на стриймъра (Кредит за изображение: Netflix)

Знаем, че продуцирани от Netflix оригинали като Stranger Things и Bridgerton ще бъдат абсолютно включени в поддържаното от реклами ниво на стриймъра и, според Wall Street Journal (отваря се в нов раздел), компанията остава в преговори с Universal, Warner Bros. и Sony Pictures Television за правата за излъчване на поддържани от реклами версии на лицензирани имоти, включително You, Russian Doll, The Crown и Cobra Kai.

По всяка вероятност Netflix ще осигури тези права преди стартирането на новото ниво – както по-горе, Сарандос каза, че „разговорът[s] със студия” продължават – но остава въпросът: какъв тип съдържание няма да бъде включено?

Според WSJ, по-стари (но все още популярни) предавания като Breaking Bad и NCIS също са предмет на тези гореспоменати преговори, така че бихме очаквали огромната библиотека с филми на Netflix да поеме тежестта на неговия „дисциплиниран“ подход за осигуряване на рекламна подкрепа права за излъчване. В действителност тогава „със сигурност не всички

Netflix has confirmed that an ad-supported subscription tier is coming to the platform in “the early part of 2023″, and while we’ve previously suggested that its introduction will be a good thing for the waning streaming service, we’re beginning to build a more detailed – and potentially concerning – picture about what this new tier might actually look like. 

Speaking as part of the company’s second-quarter earnings interview, Netflix co-CEO Ted Sarandos confirmed that the streamer’s upcoming ad-supported tier won’t include every movie and TV show currently available on the standard version of Netflix.

“Today, the vast majority of what people watch on Netflix, we could include in the ad-supported tier today,” Sarandos said. “There are some things that [wouldn't be included] – that we are in conversation with the studios on – but if we launched the product today, the members in the ad tier would [still] have a great experience. And we will clear some additional content, but certainly not all of it.”

It’s not entirely clear whether Sarandos’ admission refers to the streamer’s ad-supported tier in its infancy (i.e. first few months post-release) or indefinitely, but it’s evident that Netflix customers who decide to opt in to the new subscription package won’t enjoy exactly the same level of access to content as those paying for Netlflix proper – at least to begin with.

“As Ted says, we can launch today without any additional content clearance rights,” Netflix CFO Spencer Neumann added in the same interview. “Hopefully we can supplement that, but we’ll be disciplined in what we do.”

Erica, Nancy, Steve, Robin, and Max look at somebody off screen in Stranger Things season 4 volume 2

Stranger Things and other Netflix-produced properties will be available on the streamer’s ad-supported tier (Image credit: Netflix)

We know that Netflix-produced originals like Stranger Things and Bridgerton will absolutely be included in the streamer’s ad-supported tier, and, as per the Wall Street Journal, the company remains in negotiations with Universal, Warner Bros. and Sony Pictures Television for the rights to broadcast ad-supported versions of licensed properties including You, Russian Doll, The Crown and Cobra Kai.

In all likelihood, Netflix will secure these rights ahead of the new tier’s launch – as above, Sarandos has said that “conversation[s] with studios” are ongoing – but the question remains: what type of content won’t be included? 

According to the WSJ, older (but still popular) shows like Breaking Bad and NCIS are also the subject of these aforementioned negotiations, so we’d expect Netflix’s vast movie library to bear the brunt of its “disciplined” approach to securing ad-supported broadcast rights. In reality, then, “certainly not all [content]” may simply mean reduced access to off-beat movies that haven’t proven particularly popular on Netflix as we know it today. 

Since every regional version of Netflix boasts a different library, we’re not able to say what these left-behind titles might be, at this early stage, but we’ll keep our ear to the ground in preparation for the ad-supported tier’s launch early next year. 

For more Netflix-related content, check out our report on the streamer's new plan to tackle password sharing and our thoughts on its spatial audio upgrade

” може просто да означава намален достъп до нестандартни филми, които не са се оказали особено популярни в Netflix, както го познаваме днес.

Тъй като всяка регионална версия на Netflix може да се похвали с различна библиотека, не сме в състояние да кажем какви може да са тези изоставени заглавия на този ранен етап, но ще държим ухото си нащрек в подготовката за поддържаните от реклами нива стартира в началото на следващата година.

За повече съдържание, свързано с Netflix, вижте нашия доклад за новия план на стриймъра за справяне със споделянето на пароли и нашите мисли за неговото пространствено аудио надграждане.

Show More

Свързани новини

Back to top button